Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MAMZ! Academy
Toelatingscriteria

De docentenopleiding Natuurlijkzwanger heeft de volgende voorwaarden:

  1. Minimaal MAVO/VMBO (GL of TL) leer- en denkniveau.
  2. Het is belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de zwangerschap, het ongeboren kind en de bevalling.

De opleiding Shiatsu voor zwangerschapsdocenten heeft als voorwaarde:

  1. Diploma van een opleiding tot zwangerschapsdocent(e), bijvoorbeeld zwangerschapsgymnastiek, zwangerschapsyoga, fysiotherapie, mensendieck, haptonomie of een vergelijkbare opleiding.

Inschrijving

 1. Inschrijving voor een workshop, cursus of opleiding vindt plaats via de website (digitaal aanmeldformulier).
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier (digitaal of per post) wordt binnen 5 dagen een bevestiging per email verstuurd.
 3. Na ontvangst van deze bevestiging  is een voorlopige overeenkomst tot stand gekomen met het opleidingsinstituut.
 4. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 5. Na ontvangst van het inschrijfformulier bij MAMZ! Academy heb je 14 dagen de tijd om kosteloos te annuleren.
 6. De inschrijving is definitief als voldaan is aan het gevraagde inschrijfgeld.

Financiële verplichtingen

 1. Bij inschrijving voor een opleiding (workshop, cursus) verplicht de student zich tot het betalen van het opleidingsgeld.
 2. Het opleidingsgeld moet 14 dagen na de factuurdatum of direct na aanvang les(sen) worden betaald op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.
 3. De betaling moet worden voldaan volgens de op de website vermelde betaalperioden. Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.

Annulering door student

 1. Annulering van de opleiding (of workshop, cursus) na inschrijving kan alleen schriftelijk per post of per email.
 2. Annuleringskosten tot drie weken voor aanvang zijn gelijk aan de inschrijvingskosten zoals vermeld op de website van de betreffende opleiding, cursus of workshop.
 3. Annuleringskosten binnen drie weken tot een week voor aanvang bedraagt 50% van het opleidingsgeld.
 4. Annuleringskosten binnen een week voor aanvang bedraagt 100% van het opleidingsgeld.

Annulering door het opleidingsinstituut

 1. Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor een opleiding (cursus, workshop) te annuleren bij minder dan 5 deelnemers.
 2. Indien het opleidingsinstituut besluit tot annulering zal het reeds betaalde opleidingsgeld binnen een maand worden gerestitueerd.
 3. Bij ziekte of uitval van de docent zal de student zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Het opleidingsinstituut zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Tussentijdse beëindiging

 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding (of workshop, cursus) vindt geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.
 2. Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van deze mogelijkheden geeft echter geen garantie en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

Uitsluiting

 1. Indien een student de voortgang van de lessen verstoort, heeft het instituut het recht om de student uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Verzuim van student

 1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.

Wijzigingen

 1. Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om wijzigingen van de cursusdata, locatie en docenten door te voeren geeft zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gebeuren indien het opleidingsinstituut zich daartoe genoodzaakt voelt.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de opleidingen (cursussen, workshops) is voor eigen risico.
 2. Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de opleiding (cursus, workshop).

Eigen risico

 1. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.

Privacy

 1. Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding (of cursus, workshop), zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle studenten aan de opleiding (of cursus, workshop) wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de medestudenten.

Intellectuele eigendom

 1. Alle door het opleidingsinstituut verstrekte cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de studenten aan de betreffende opleiding en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.

Klachtenprocedure

 1. Indien een student een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te verhelpen. Indien de docent en deelnemer er binnen vier weken samen toch niet uitkomen, zal het opleidingsinstituut een onafhankelijke mediator inschakelen. De uitspraak van de mediator is bindend voor het instituut. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 24 maanden worden bewaard.